Skip to main content

Komgrens Scharsterbrug noord (Joure)

De huidige versmalling komt voort uit een fietsveiligheidsrapport van 2019. Hierin wordt de kom aangemerkt als knelpunt met hoge prioriteit; er zouden 22 meldingen zijn gedaan van onveiligheid en één ongeval UMS (uitsluitend materiële schade).

Achteraf blijkt dat de bestaande afspraken hierover niet zijn meegenomen in de nieuwe aanbevelingen. De argumenten van 2011 zijn onverminderd van toepassing. Daar komt bij dat de brugbediening op afstand een extra negatieve invloed heeft op de doorstroming. Ook blijkt in de praktijk dat het voor Van der Meer heel lastig kan zijn om op en af het land te komen en vrachtwagens bij Heida de draai niet kunnen maken.

In het overleg tussen betrokken partijen en de gemeente, is de gemeente met een voorstel gekomen wat aansluit op de wensen van de betrokken partijen. De wegversmalling kan dan komen te vervallen, maar de fietsveiligheid blijft gewaarborgd door een lange invoegstrook.

Het resultaat staat onder de schetsen.

Huidige situatie

(klik op plaatje voor vergroting)

Voorgestelde situatie

(klik op plaatje voor vergroting)

Uitslag enquête

Van 11-05-2023 – 04-06-2023.

 • Totaal aantal flyers: 320
 • Totaal aantal reacties: 107 (33,4 %)

Vraag 1: Waarvan maakt u het meest gebruik?

 • Fietspad: 6 (5,6 %)
 • Rijweg: 21 (19,6 %)
 • Beide: 80 (74,8 %)

Vraag 2: Welke oplossing spreekt u het meest aan?

 • Huidige situatie (met wegversmalling): 34 (31,8 %)
 • Voorgestelde situatie (met lange invoegstrook voor fietsers): 73 (68,2 %)

Conclusie

De uitslag laat zien dat meer dan 2/3 van de dorpsbewoners voor een betere oplossing is. Dit percentage is vrij goed verdeeld over de antwoorden van vraag 1, dus er zijn ook fietsers die het voorstel ondersteunen, maar ook automobilisten die de huidige situatie prettiger vinden.

Bij de opmerkingen is het standpunt van vraag 2 vaak goed geargumenteerd en zijn er ook andere punten, welke we zullen bespreken. Te denken valt aan een parkeerverbod op Hollandiastraat Noord en andere manieren om toch de snelheid van het verkeer te kunnen verminderen.

Update 12-06-2023 – overleg met de gemeente

De uitslag van de enquête is een duidelijke motivatie om de conceptoplossing verder uit te werken. Er is al wat voorwerk gedaan, waarbij een aantal punten extra aandacht nodig hebben:

 1. Een KLIK-melding geeft aan dat er veel leidingwerk in de grond zit en daarmee moet worden onderzocht hoe kan worden gewaarborgd dat deze altijd toegankelijk blijven (type bestrating).
 2. Er staan 2 bomen dicht tegen de invoegstrook, waar rekening mee moet worden gehouden.
 3. Pas wanneer de kosten duidelijk zijn, kan bepaald worden hoe het budget wordt vrijgemaakt; is er ruimte in het bestaande budget, of moet het via de gemeenteraad.

Dit betekent dat we rekening moeten houden met een vrij lange termijn voor de definitieve oplossing. Er wordt eerst gewerkt aan een tussenoplossing, welke met weinig budget en op korte termijn kan worden gerealiseerd:

 1. Een wit kruis op het asfalt voor de inrit naar het weiland van Van der Meer (Brêgepop inrit), zodat landbouwvoertuigen minder last hebben van files.
 2. Het kombord wordt van de wegversmalling naar de berm verplaatst. Zo is het mogelijk om voorzichtig over de hobbel te rijden.

Update 14-06-2023 – uitvoering tussenoplossing

In week 35 (rond 21 juni) gaat de gemeente de tussenoplossing uitvoeren.

Update 06-11-2023 – overleg definitieve oplossing

In de periode tussen de tussenoplossing en het gesprek van vandaag hebben we meerdere keren aangedrongen op de definitieve oplossing. Dit, omdat de situatie voor automobilisten nu zeer onveilig is en er al meerdere schadegevallen bekend zijn.

De gemeente stelde voor om het bord weer terug te plaatsen en af te willen zien van het verwijderen van de versmalling. Dit doet geen recht aan de uitslag van onze enquete en de toezegging van juni. Hier zijn we niet mee akkoord gegaan en heeft de gemeente na intern overleg toch weer toegezegd de versmalling te gaan verwijderen. Dit kan volgens de projectleider realisatie pas in het voorjaar van 2024.

Wij zijn van mening dat alles veel te lang duurt en hebben aangegeven dat verder uitstel onacceptabel is.

Mensen die schade hebben gereden op de wegversmalling kunnen de gemeente aansprakelijk stellen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van gemeente De Fryske Marren.

Update 09-11-2023 – reflectie paal

De gemeente plaatst in de periode tot de definitieve verwijdering van de versmalling een flexibele kunststof paal met reflectie. Dit is 10-11-2023 per brief aan de bewoners van Scharsterbrug meegedeeld.