Skip to main content

Scharsterbrug – Skarsterbrêge

Scharsterbrug (Skarsterbrêge) is een jong dorp even ten zuiden van Joure, dat in de negentiende eeuw bij de brug over de Scharsterrijn, bij de scharren, ontstond. Het is dan ook lang De Scharren genoemd. De op die plek gelegen scharren waren stukken land die de boeren gezamenlijk mochten gebruiken om hun vee te laten grazen. Het beeld wordt vooral bepaald door de zuivelfabriek in het dorp.

Schuin tegenover de fabriek staat een bijzondere rij huizen uit het begin van de twintigste eeuw, speciaal voor de fabrieksarbeiders gebouwd.

Geschiedenis

Scharsterbrug is als kleine nederzetting in de 18de eeuw als uitbuurt van Ouwsterhaule en Ouwster-Nijega op de Scharren ontstaan op de kruising van een weg en een vaart. In de 18de eeuw werd voor de turfvaart de Scharster Rijn nieuw gegraven ter vervanging van een vaart die droog was gevallen. In de Scharren moest een (tol)brug komen voor de kruisende weg.

In de Tegenwoordige Staat van Friesland werd in 1788 bij Oldeouwer gemeld: ‘Johannes Assema, en die van Douma en Solkama deeden den reeds gemelden Nieuwen Rhyn graaven; en dewyl hier door eene nieuwe doorvaart wierd geopend, die veel bekwaamer was, dan de door droogte verlamde Oude Rhyn, tot het vervoeren van turf, die hier in groote menigte plag gegraaven te worden, hebben de Staaten van den Lande Oktrooi verleend aan de Eigenaars, doorgaans Rhynheeren genaamd, om een’ tol van twee Stuivers te mogen heffen van ieder Schip, dat vaaren zoude door de brug, welke door hen gelegd was over gemelde vaart, door den Ouwster rydweg, van de Joure naar Sloten loopende, en naar de Scharren, een buurtje van verscheiden boerehuizen, niet verre van daar gelegen, de Scharster brug genaamd; gelyk deeze tol daar nog heden betaald wordt, aan de Herberg, by deeze brug staande.’ De weg was aanvankelijk slechts een pad; in de 19de eeuw werd een kunstweg aangelegd die Haskerland en Doniawerstal ging verbinden.

Aan het einde van de 19de eeuw streek er een grote zuivelfabriek neer, de Maatschappij Hollandia die lang, onder andere vlag, heeft gedraaid. De fabriek is herhaald vernieuwd en uitgebreid: de oude fabriekspijp staat nog steeds naar vroegere tijden te hunkeren. Aan de Hollandiaweg zijn de lange rijen arbeiderswoningen van grijs met roze kalkzandsteen beeldbepalend voor het dorp.

Aan de Sint-Nykster marge van het dorp staat nog een opvallend bouwwerk. De hervormde kerk is in 1914 ontworpen door de vooraanstaande Sneker architect Geert Stapensea in een beheerste Berlagiaanse stijl en met decoratieve keramische sier van kunstenaar Willem Brouwer uit Leiderdorp.

Bron:
419x Friesland, Van Slijkenburg tot Moddergat
Auteur: Peter Karstkarel
Uitgegeven 2005: Uitgeverij Noordboek
Bron:
Nieuwsblad van Friesland
Zaterdag 3 juni 1911

Of is Scharsterbrug meer dan 440 jaar oud?

Het moet wel vast staan, dat, wat nu Scharsterbrug is, dik 440 jaar geleden als nederzetting is gesticht en wel tussen oktober en december van het jaar 1580.

Lees alles erover in dit krantenknipsel van 1955.