Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Biljertferiening De Trije Kûgels


De âldste biljertklup fan Skarsterbrêge. Oprjochte om-ende-by 1965.

 

Earst siet de klup yn kafee It Anker. Se binne doe ferhúze nei Hjir Ist en letter wer werom kommen nei It Anker. Ein 2001 is it Anker ferkocht en koe de klup fierder yn Hjir Ist.

 

Op it stuit binne der 16 leden en bestiet it bestjoer út:

Foarsitter: Tjits Agricola

Sekretaris: Kees Agricola

Ponghâlder: Maaie Hoekstra