Plaatsnaambord Skarsterbrege - Scharsterbrug

Biljertferiening De Freedstjitters


freedlogo

 

Biljertferiening "de Freedstjitters" is 20 oktober 1995 troch in trijetal frijwilligers (Martin Roffel, Jan Vermaning en Wilco Kuipers) opsetten. Der wie doe wol in biljertferiening yn Skarsterbrêge, "de trije kûgels ", mar dy balje op tongersdeitejûne en dat binne yn haadsaak wat âlderen. Dat sadwaande wie der sjoen at der ek animo ûnder de jongerein wie om freedtejûne te gean baljen.

 

De biljerttafel stie doe yn kafee it Anker. Ein 2001 is it Anker ferkocht en koe de klup fierder yn Hjir Ist. Fan 2006 ôf koe de klup wer yn Skarsterbrêge telâne; yn de tenniskantine.

 

Op it stuit binne der 21 leden en bestiet it bestjoer út:

Foarsitter / sekretaris: Louwrens van der Wal

Ponghâlder: Bart van der Wal

 

Útslagen clubkompetiesjes: 

 

2015-2016
 - 
 
2014-2015  - 
Theo Flapper
2013-2014  - 
Jos Postma
2012-2013  - 
Berend Fekken
2011-2012  - 
Marcel Zoetendaal
2010-2011  - 
Alle Mink
2009-2010  - 
Ronny de Boer
2008-2009  - 
Jacob Mink
2007-2008  - 
Coenraad van Meekeren
2006-2007  - 
-
2005-2006  - 
-
2004-2005  - 
Jan Noppert
2003-2004  - 
-
2002-2003  - 
Arend Hoekstra
2001-2002  - 
Arno Bokma
2000-2001  - 
Jan Noppert / Evert Bokma
1999-2000  - 
Roel Dijkstra
1998-1999  - 
Berend Fekken
1997-1998  - 
Harold Kelderhuis
1996-1997  - 
Gerrit Post
1995-1996  - 
Martin Roffel